การส่งรายงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

      เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2551  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


รายละเอียดข่าว

เรื่อง ?การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ. สุรินทร์?

             เมื่อวันที่  28  มกราคม  2551  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ ประจำปี พ.ศ.2551 จำนวน 2 ครั้ง  ได้แก่ครั้งที่ 1/2551 จัดประชุมเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2551 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 คน และครั้งที่ 2/2551  จัดประชุมเมื่อวันที่22 เมษายน 2551 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์เป็น   ประธานการประชุม  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของ กพร. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมกัน แก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสรุปประเด็นปัญหา/  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ/อบต. ได้ดังเอกสารที่แนบ

 

 

Update news:2551-09-03

เอกสารแนบ: รายละเอียดการเสนอแนะประเด็นปัญหา
 
 

Visitor Number
4371306
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]