สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2551

          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  25 จังหวัด  อปท.  59  แห่ง  

รายละเอียดข่าว

        สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  25 จังหวัด  อปท. 59  แห่ง  ประกอบด้วย 
            1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 18  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  37 แปลง
            2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร   จำนวน อปท. 13  แห่ง  จำนวนประทานบัตร 20  แปลง
            3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 54  แห่ง
            4. รายงานทาง Internet  จำนวน  23   อบต.
ได้แก่    
จังหวัดกระบี่                ได้แก่ อบต.หน้าเขา   คลองขนาน  เขาใหญ่
จังหวัดกาญจนบุรี         ได้แก่ อบต.บ้านใหม่  หนองตากยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา       ได้แก่ อบต.คลองตะเกรา
จังหวัดชุมพร               ได้แก อบต.สะพลี    ขุนกระทิง
จังหวัดเชียงใหม่          ได้แก่ อบต.ศรีดงเย็น    บ่อแก้ว
จังหวัดตรัง                   ได้แก่ อบต.นาท่ามเหนือ  ทุ่งค่าย นาเมืองเพชร
จังหวัดตาก                   ได้แก่ อบต.ท่าสายลวด
จังหวัดนครศรีฯ           ได้แก่ อบต.ที่วัง  ชะมาย ควนทอง ท้องเนียน  ไม้เรียง
จังหวัดบุรีรัมย์             ได้แก่ อบต.ถาวร
จังหวัดประจวบฯ          ได้แก่ อบต.นาหูกวาง ห้วยยา
ง อ่างทอง กำเนิดนพคุณ หนองตาแต้ม ห้วยทราย
จังหวัดพะเยา               ได้แก่ อบต.สระ  จำป่าหวาย  แม่กา
จังหวัดเพชรบุรี            ได้แก่ อบต.หนองชุมพลเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ
จังหวัดเพชรบูรณ์        ได้แก่ อบต.ซับไม้แดง  วังโป่ง
จังหวัดแพร่                 ได้แก่ อบต.ไผ่โทน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน       ได้แก่ อบต.เมืองแปง  แม่ลาน้อย  ป่าโป่ง
จังหวัดยะลา                 ได้แก่ อบต.ตาเนาะแมเราะ
จังหวัดระยอง               ได้แก่ อบต.กองดิน
จังหวัดราชบุรี              ได้แก่ อบต.หนองกระทุ่ม
จังหวัดลำปาง               ได้แก่ อบต.บ้านสา
จังหวัดศรีสะเกษ          ได้แก่ อบต.พราน
จังหวัดสตูล                   ได้แก่ อบต.ทุ่งนุ้ย
จังหวัดสระบุรี               ได้แก่ อบต.ทับกวาง ท่าตูม  หินซ้อน  หน้าพระลาน  เขาวง   โคกแย้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ได้แก่ อบต.กรูด  ดอนสัก  ปากแพรก  พรุพี  ท่าสะท้อน
จังหวัดอุตรดิตถ์           ได้แก่ อบต.บ่อทอง  ป่าคาย  ผาจุก
จังหวัดอุบลราชธานี      ได้แก่ อบต.โคกสะอาด   บุเปือย

 

 

Update news:2551-09-11

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนสิงหาคม 2551
 
 

Visitor Number
4372292
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]