สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2552

          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  7 จังหวัด  อปท. 8 แห่ง 


รายละเอียดข่าว
          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  7 จังหวัด  อปท. 8 แห่ง  ประกอบด้วย
           1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  5 แห่ง   จำนวนประทานบัตร 16  แปลง
           2.รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร   จำนวน อปท.  1 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  2  แปลง
           3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 8  แห่ง
           4. รายงานทาง Internet  จำนวน  4  อบต.

ได้แก่

จังหวัดบุรีรัมย์       ได้แก่    อบต.ถาวร
จังหวัดปราจีนบุรี   ได้แก่    อบต.โคกไม้ลาย
จังหวัดพิจิตร         ได้แก่    อบต.วังงิ้ว    เขาเจ็ดลูก
จังหวัดเพชรบุรี     ได้แก่    อบต.หนองกะปุก
จังหวัดลำปาง         ได้แก่    อบต.นิคมพัฒนา
จังหวัดสงขลา         ได้แก่    อบต.คลองเปียะ
จังหวัดสุโขทัย        ได้แก่    อบต.กลางดง

 

Update news:2552-05-14

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2552
 
 

Visitor Number
4556493
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]