ตำบล เทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอ เมือง  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี
 ชื่อปลัด อปท. นายเจนกิจ ภักดีบุรีกุล
 ที่อยู่ อปท. 333 หมู่ 12 ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
 ตำบล เทศบาลตำบลนาดินดำ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42000
 เบอร์โทร 042-870790
 เบอร์แฟกซ์ 042-870791
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวชนิตา โลหะภากร
   
 
 

Visitor Number
5622150
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]