ตำบล เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอ เชียงคาน  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายก้าน กุณะวงษ์
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ ถนนเลย-เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
 ตำบล เทศบาลตำบลนาอ้อ
 อำเภอ เชียงคาน
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42100
 เบอร์โทร 042-83493 กองสาธารณสุขฯ
 เบอร์แฟกซ์ 042-834930
 ชื่อผู้รายงาน นายก้าน กุณะวงษ์
   
 
 

Visitor Number
5622102
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]