ตำบล ผาสามยอด อำเภอ กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางณัฐธุมาศ หมู่หมื่นศรี
 ชื่อปลัด อปท. นายบัญชา จันทะเสน
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จ.เลย
 ตำบล ผาสามยอด
 อำเภอ กิ่งอำเภอเอราวัณ
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42220
 เบอร์โทร 042-810805
 เบอร์แฟกซ์ 042-810805
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวบุญญาพร ดวงประทุม
   
 
 

Visitor Number
5622076
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]