ตำบล เทศบาลตำบลสี้ อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายธราเทพ ปันทวัน
 ชื่อปลัด อปท. ว่าที่ร้อยตรีศรีวิมล ไชยมงคล
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลลี้
96 หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล เทศบาลตำบลสี้
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 053 596 520
 เบอร์แฟกซ์ 053 596 520
 ชื่อผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
   
 
 

Visitor Number
5622026
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]