ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายนาวี ศรีวิจี๋
 ชื่อปลัด อปท. นายพิชัย อิ่นแก้ว
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว หมู่ที่ 10 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล แม่ตืน
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 053-096284
 เบอร์แฟกซ์ 053-096284
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวนริศรา ใจสุยะ
   
 
 

Visitor Number
5621984
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]