ตำบล เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเอนก แก้วกำพล
 ชื่อปลัด อปท. นายนรินทร์ ห่วงไธสง
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ถนนแม่เมาะ-ลำปาง 52220
 ตำบล เทศบาลตำบลแม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52220
 เบอร์โทร 0-5434-0104
 เบอร์แฟกซ์ 0-5434-0104 ต่อ 120
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวยุวธิดา พรนิคม
   
 
 

Visitor Number
5211304
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]