ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย  จังหวัด สุโขทัย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายบุญเจือ ยอดทัพ
 ชื่อปลัด อปท. นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย
 ตำบล ลานหอย
 อำเภอ บ้านด่านลานหอย
 จังหวัด สุโขทัย
 รหัสไปรษณีย์ 64140
 เบอร์โทร 055-634194
 เบอร์แฟกซ์ 055-634194
 ชื่อผู้รายงาน นายมณตรา หนูหริ่ง
   
 
 

Visitor Number
5621969
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]