ตำบล เทศบาลตำบลกรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวอารมย์ สุวรรณประเสริฐ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวอารมย์ สุวรรณประเสริฐ
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
84160
 ตำบล เทศบาลตำบลกรูด
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 รหัสไปรษณีย์ 84160
 เบอร์โทร 0-7729-7189
 เบอร์แฟกซ์ 0-7729-7189
 ชื่อผู้รายงาน นายพัลลภ ทองนา
   
 
 

Visitor Number
5649139
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]