ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง  จังหวัด สุพรรณบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายณรงค์ บุญมี

 ชื่อปลัด อปท. นายทองใส เทศนุ้ย
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 ตำบล จรเข้สามพัน
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 72160
 เบอร์โทร 035 528 377
 เบอร์แฟกซ์ 035 528 377
 ชื่อผู้รายงาน นายณรงค์ บุญมี
   
 
 

Visitor Number
5649340
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]