ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน  จังหวัด ขอนแก่น

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางรจนา ชาติทหาร
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ชื่อปลัด อปท. นางรจนา ชาติทหาร
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
 ตำบล วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 รหัสไปรษณีย์ 40350
 เบอร์โทร 043-040066
 เบอร์แฟกซ์ 0-4304-0066
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสิรยาพร พลเสนา
   
 
 

Visitor Number
4773584
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]