การพัฒนาเหมืองแร่ พร้อมดูแลประโยชน์สู่ชุมชน

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญชุมชน
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำเหมืองแร่
 1. ขั้นตอนก่อนเริ่มการทำเหมือง
 2. ขั้นตอนระหว่างการทำเหมือง
 3. ขั้นตอนภายหลังการทำเหมือง


รายละเอียดบทความ

 การพัฒนาเหมืองแร่ พร้อมดูแลประโยชน์สู่ชุมชน
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญชุมชน
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำเหมืองแร่
 1. ขั้นตอนก่อนเริ่มการทำเหมือง
 2. ขั้นตอนระหว่างการทำเหมือง
 3. ขั้นตอนภายหลังการทำเหมือง
การพัฒนาเหมืองแร่ พร้อมดูแลประโยชน์สู่ชุมชน
ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นแนวทางในการพัฒนาเหมืองแร่ พร้อมดูแลประโยชน์สู่ชุมชน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมทรีพยากรธรณีในการประกอบกิจการเหมืองแร่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
คู่มือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคม
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 

>> อ่านรายละเอียด click here  

 

วันที่ปรับปรุง:2549-05-26

 
 

Visitor Number
5569838
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]