เหมืองแร่ กับ EIA Monitoring Awards 2008

EIA Monitoring Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดบทความ

เหมืองแร่ กับ EIA Monitoring Awards 2008

โดย...กลุ่มกำกับและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

   EIA Monitoring Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านการเป็นกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การมอบรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลสร้างสรรค์ รางวัลดีเด่น และรางวัลยอดเยี่ยม


   สถานประกอบการเหมืองแร่เป็นสถานประกอบการหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยเคร่งครัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเหมืองแร่จึงมีความพร้อมในการเข้าร่วม โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551 (EIA Monitoring Awards 2008) ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น โดยการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีสถานประกอบการเหมืองแร่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่  จะได้รับข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นการเปิดการทำเหมืองให้ปรากฏสู่สายตาหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ตลอดจนแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการเหมืองแร่มีความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี


   สถานประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับมอบรางวัล EIA Monitoring Award 2008 ประเภทรางวัลดีเด่น จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552  มีจำนวน 10 โครงการ ดังนี้

   1.โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์                                                                     เจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด                    ที่ตั้ง  ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี


   2. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์                                                                                        เจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด                    ที่ตั้ง  ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


   3. โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์                 เจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด                     ที่ตั้ง  ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


   4. โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์                                                                                              เจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด                        ที่ตั้ง  ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง


   5. โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์                                                                                             เจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด                           ที่ตั้ง  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


   6. โครงการเหมืองแร่เกลือหิน                                                        เจ้าของโครงการ  บริษัท เกลือพิมาย จำกัด                                         ที่ตั้ง  ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา


   7. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง                                                                                                 เจ้าของโครงการ  นายลำพูน กองศาสนะ                                           ที่ตั้ง  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล


   8. โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง     เจ้าของโครงการ นายประสิทธิ์ ทวนดำ (บริษัท ตรังยูซี จำกัด รับช่วง)     ที่ตั้ง  ตำบลทุ่งค่าย และตำบลโคกสะบ้า อำเภอย่านตาขาว                    และอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


   9. โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์                                                    เจ้าของโครงการ  บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด                                          ที่ตั้ง  ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

   10. โครงการเหมืองแร่หินปูนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     เจ้าของโครงการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                        ที่ตั้ง  ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสถานประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2008 เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถานประกอบการเหมืองแร่ ทำให้การทำเหมืองเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำเหมืองแร่อย่างยั่งยืนสืบไป

 

วันที่ปรับปรุง:2553-01-27

เอกสารแนบ: เหมืองแร่ กับ EIA Monitoring Awards 2008
 
 

Visitor Number
5207358
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]