ขั้นตอนในการถ่ายโอนภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ของ กพร. ให้กับ อปท.

    ขั้นตอนต่างๆในการถ่ายโอนภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ของ กพร. ให้กับ อปท. รวมทั้งการเเก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่


รายละเอียดบทความ

     ภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ภารกิจที่ถ่ายโอน  มี  2  ภารกิจ  ดังนี้
  1. การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2510  และกิจกรรมต่อเนื่อง  มีขอบเขตการถ่ายโอน 3 ข้อ คือ
  1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่  และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนโดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  พ.ศ. 2545 (เอกสารหมายเลข 1)
 1.2 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  การดำเนินงานให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  พ.ศ. 2545 (เอกสารหมายเลข 2)  และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน
 1.3 การดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและโครงการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่แล้ว
  การดำเนินงานดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการโดยตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการได้เอง ทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะเป็นผู้ให้คำ      ปรึกษา

  2.  การดำเนินการตามกฎหมาย มีขอบเขตการถ่ายโอน 2  ข้อ  คือ
  2.1  การมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ
  การดำเนินงานให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่  พ.ศ. 2545 (เอกสารหมายเลข 3)และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน
  2.2  การให้ความเห็น/คำแนะนำ และการรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  การดำเนินงานดังกล่าวต้องได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ และต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจก่อน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการให้ความเห็น/คำแนะ นำ และการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียนจากการทำเหมืองแร่  พ.ศ. 2545 (เอกสารหมายเลข 4)
  ขั้นตอนต่างๆในการเเก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ (ดังเเผ่นพับในเอกสารแนบ)

 

วันที่ปรับปรุง:2554-05-24

เอกสารแนบ: การถ่ายโอนภารกิจ (อปท.)
 
 

Visitor Number
5207438
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]