ฝุ่นละออง: อนุภาคขนาดเล็กที่ต้องควบคุม

     เมื่อกล่าวถึงการประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน คนทั่วไปมักนึกถึงปัญหาผลกระทบด้านฝุ่นละอองเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากมีกรณีตัวอย่างของพื้นที่ประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองอย่างรุนแรงในพื้นที่แหล่งหินปูนบริเวณตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี


รายละเอียดบทความ

     เมื่อกล่าวถึงการประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน คนทั่วไปมักนึกถึงปัญหาผลกระทบด้านฝุ่นละอองเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากมีกรณีตัวอย่างของพื้นที่ประกอบการเหมืองหินและโรงโม่หิน ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองอย่างรุนแรงในพื้นที่แหล่งหินปูนบริเวณตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้กลายเป็นจุดสนใจและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละออง ดังนั้น จึงควรสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละออง รวมถึงการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองหินและโรงโม่หิน ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของฝุ่นละออง
2. ฝุ่นละอองจากเหมืองหินและโรงโม่หิน                    (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 

วันที่ปรับปรุง:2554-05-26

เอกสารแนบ: ฝุ่นละออง New
 
 

Visitor Number
5207427
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]