สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทรัพยากรธรณี : ปัจจุบันสู่อนาคต

สังคมต้องยอมรับว่า ปัจจุบันศาสตร์และความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ เข้ามามีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการเกษตร การบริการ อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรณี


รายละเอียดบทความ

 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทรัพยากรธรณี : ปัจจุบันสู่อนาคต

เรื่องที่สังคมต้องยอมรับว่า ปัจจุบันศาสตร์และความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ เข้ามามีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการเกษตร การบริการ อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรธรณี อันได้แก่ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรปิโตรเลียม และทรัพยากรน้ำบาดาล ที่จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ไม่สามารถเกิดทดแทนขึ้นได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรธรณีดังกล่าวขึ้นมาใช้ประโยชน์สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงได้ ดังนั้น กรมทรัพยากรธรณี นอกจากจะมีหน้าที่โดยตรงต่อการสำรวจ บริหาร จัดการ และจัดหาทรัพยากรธรณีให้เพียงพอต่อ การใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี เพื่อสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และมีใช้ต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลให้การพัฒนาทรัพยากรธรณีสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการสอดประสานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อาทิ ดิน น้ำ และป่าไม้ และการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการพัฒนาทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมเหมืองแร่ในปัจจุบัน
การวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาแหล่งศักยภาพแร่ที่สำคัญ
การใช้กฎหมายในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
กลไกและเครื่องมือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ในอนาคต
 

>> อ่านรายละเอียด click here  

 

วันที่ปรับปรุง:2549-07-13

เอกสารแนบ: สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาฯ.doc
 
 

Visitor Number
5627444
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]