การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่

1.  ความหมายของสิ่งแวดล้อม

2.  อะไรคือสิ่งแวดล้อมที่ดี

3.  สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่คืออะไร

4.  สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ได้หรือไม่

5.  ใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดบทความ

1.ความหมายของสิ่งแวดล้อม

                        ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่แวดล้อมมนุษย์อยู่  อาจกล่าวได้ว่าคือ  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์  ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  ทั้งที่เป็นรูปธรรม  (จับต้องและมองเห็นได้)  และนามธรรม   (วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม  ประเพณี ความเชื่อ)  มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน  เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

 

วันที่ปรับปรุง:2549-07-24

เอกสารแนบ: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่.doc
 
 

Visitor Number
5627464
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]