การจัดการและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับกระบวนการบริหารจัดการและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใช้อยู่ในขณะนี้  สามารถแบ่งได้ตาม   ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน 


รายละเอียดบทความ

สำหรับกระบวนการบริหารจัดการและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทรัพยากรแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใช้อยู่ในขณะนี้  สามารถแบ่งได้ตาม   ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน  ดังนี้
1.การดำเนินงานก่อนการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
1.1) การกลั่นกรองด้านคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่
1.2) การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA)
1.3) การขอความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4) การจัดให้มีการค้ำประกันการทำเหมืองและสิ่งแวดล้อม
2.การดำเนินงานในระหว่างการทำเหมือง
2.1) การติดตามตรวจสอบตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
2.2) การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2.3) การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทางด้านสิ่งแวดล้อม
2.4) การให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ
2.5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
3.การดำเนินงานภายหลังจากประทานบัตรเหมืองแร่สิ้นอายุ
3.1) การตรวจสอบประทานบัตรสิ้นอายุและการเวนคืนประทานบัตร
3.2) การฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้ใช้ทำเหมืองแร่แล้ว
 

วันที่ปรับปรุง:2549-08-25

เอกสารแนบ: การบริหารจัดการ.doc
 
 

Visitor Number
5135706
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]