การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. คลองกิ่ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33182/15788
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 

เมื่อเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 

เมื่อเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00412 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.635มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ37  เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000298 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00704 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 1.29 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 121.6 dB(L)
 2. บริเวณบ้านเลขที่ 179/1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01060มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ23 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01290 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01720 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 2.41 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 120.0 dB(L)
 • เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5621993
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]