การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขากะลา
 อำเภอ หยุหะคีรี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 32224/15417
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
 • วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2559
 1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.825 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์  ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00346 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00429 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.984 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00567 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณบ้านตีนเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์  ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00056 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00105 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00119 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 3. บริเวณวัดบ่อเพลง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์  ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00191 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00143 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00226 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
 • วันที่ 22มิถุนายน 2559
 1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือวัดค่าไม่ได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 2. บริเวณบ้านตีนเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือวัดค่าไม่ได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 3. บริเวณวัดบ่อเพลง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือวัดค่าไม่ได้(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 • วันที่ 3ตุลาคม 2559
 1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.96 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิตรซ์  ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0305 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.64 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0241 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.44 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0327 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณบ้านตีนเขา  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.426 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์  ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00854 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.276 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00263 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.418 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00577 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 3. บริเวณวัดบ่อเพลง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.434 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์  ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0111 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.733 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00884 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.465 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00962 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง 2.บริเวณบ้านตีนเขา 3.บริเวณวัดบ่อเพลง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621974
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]