การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28335/14746
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่  8-9 ธันวาคม 2559 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 สถานี 


  1. โรงเรียนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  2. บ้านเขาตาเก้า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 46.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)                                

  3. บ้านห้วยหินทางทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  4. โรงโม่หินศิลาสินสมุทร 2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  5. บ้านหนองมะขอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  6. บ้านหนองโป่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1. โรงเรียนบ้านห้วยหิน 2. บ้านเขาตาเก้า 3. บ้านห้วยหินทางทิศใต้ 4. โรงโม่หินศิลาสินสมุทร 2 5. บ้านหนองมะขอ 6. บ้านหนองโป่ง
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208788
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]