การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พุแค
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33312/16099
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. โรงเรียนวัดวังเลน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. โรงเรียนวัดบ่อโศก   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.43 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บ้านโคกดินแดง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.97 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  4. บ้านหนองตาปอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนวัดวังเลน 2.โรงเรียนวัดบ่อโศก 3.บ้านโคกดินแดง 4.บ้านหนองตาปอ
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202090
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]