การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองบัว
 อำเภอ บ้านหมอ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33308/16047
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 6 สถานี

  1. บ้านหนองโพธิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.90 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. วัดหนองถ่านใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.23 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 94.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. โรงเรียนวัดมหาโลก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 45.90 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บ้านเริงรางจุดที่1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.43 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 90.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บ้านเริงรางจุดที่2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.97 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. โรงเรียนบ้านสันประดู่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.33 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 84.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

***ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินพ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหนองโพธิ์ 2.วัดหนองถ่านใต้ 3.โรงเรียนวัดมหาโลก 4.บ้านเริงรางจุดที่1 5.บ้านเริงรางจุดที่2 6.โรงเรียนบ้านสันประดู่
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205257
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]