การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เขาวง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32452/15689
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559
 • ตรวจวัดในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  1 สถานี

1. ห้วยน้ำโตน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.6 NTU (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 824 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 601.9 mg/l  as CaCO(ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.09 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 252.97 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)

***มาตรฐาน  ประกาศคระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8 พ.ศ.2537

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  3 สถานี

1.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.25 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 137 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 103.2 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 26.65 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)

2.บ่อบาดาลบ้านเขาวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.40 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 907 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 17.3 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.26 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 317.84 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)  

3.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.35 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 770 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 42.5 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.09 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 115.68 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)

***มาตรฐาน:ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5665287
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]