การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ยางราก
 อำเภอ โคกเจริญ
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29189/15734
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 เดือนเมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศใต้ของโรงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากไม่มีชุมชนอยู่บริเวณนี้ และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ ไม่มีการตรวจวัดเนื่องจากไม่มีชุมชนอยู่บริเวณนี้ (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดเนินสวรรค์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านพูเว่ (ทิศตะวันตกของโรงงาน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านสระเพลง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรทางทิศใต้ของโรงการ 2.บริเวณวัดเนินสวรรค์ 3.บริเวณบ้านพูเว่ (ทิศตะวันตกของโรงงาน)4.บริเวณบ้านสระเพลง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202139
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]