การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27486/14818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2548-2549
 รายละเอียด
 
 • ในเดือนกรกฎาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี 

1.  บริเวณบ้านแม่จาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.15 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidiyt) เท่ากับ 1.04 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  379 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  460 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.35 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

2.  บริเวณบ้านสบเติ๋น

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.01 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 18 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  244 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 14 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  450 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.25mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

3.  บริเวณบ้านสบป้าด

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.47 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  281 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  490 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

4.  บริเวณบ้านสบเมาะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.64 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.91 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  349 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  300 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

 • เดือนสิงหาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน   จำนวน 3 สถานี

1.  บริเวณห้วยแม่จาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.73 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 20.7 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)         
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  265 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 17 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  250 mg/l as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.69 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

2.  บริเวณห้วยนา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.75 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 26 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)             
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  231mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 15 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  220 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

3.  บริเวณสระน้ำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.74 (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 85.3 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  297mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 72mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ 210 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.67 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในเดือน ตุลาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

1.  บริเวณบ้านแม่จาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )  เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.53 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  539 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  570 mg/l as CaCO3 (มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.11 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

2.  บริเวณบ้านสบเติ๋น

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.82 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.85 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  368 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Sspended Solid) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  480 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

3.  บริเวณบ้านสบป้าด

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.04 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 0.36 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  476 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  530 mg/l as CaCO3 (มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

4. บริเวณบ้านสบเมาะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.51 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  402 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  330 mg/l as CaCO (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

 

 • ในเดือน พฤศจิกายน 2548

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

1.  บริเวณห้วยแม่จาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.67 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.99 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  285 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  380 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.16 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

2.  บริเวณห้วยนา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.99 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 29.0 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  351 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 21 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  310 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.38 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

3.  บริเวณสระน้ำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.88 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 28.2 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  224 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 22 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ 260 mg/l as CaCO (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.39 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

    

 • ในเดือน มกราคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

1.  บริเวณห้วยแม่จาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.01 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.52 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  234 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  360 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

2.  บริเวณห้วยนา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.35 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.45 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  241 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  300 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

3.  บริเวณสระน้ำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.49 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 24.9 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  187 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  250 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

 

 • ในเดือน มกราคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

 1.  บริเวณบ้านแม่จาง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.53 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.42 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  569 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  430  mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.09 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

2.  บริเวณบ้านสบเติ๋น

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.46 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.82 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  309 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  310 mg/l as CaCO (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

3.  บริเวณบ้านสบป้าด

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.42 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 6.58 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  269 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solid) เท่ากับ 5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  280 mg/l as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     

 4.  บริเวณบ้านสบเมาะ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 8.81 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.17 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  353 mg/l as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 6 mg/l as CaCO(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  40 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)     


 

 • ในเดือนมีนาคม 2549 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากระบบบำบัด จำนวน 2 สถานี

 1.  บริเวณ South Wetland

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.03 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)          
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  1269 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 27 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  910 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.48 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)    

2.  บริเวณบ่อดักตะกอน 2

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.31 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.34 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ  436 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspend Solids) เท่ากับ 15 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Hardness) เท่ากับ  500 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.93 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                     แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

                     1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อนและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

                     2) การเกษตร

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

            

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยแม่จาง 2.ห้วยนา 3.สระน้ำ 4.บ้านสบเติ๋น 5.บ้านสบป้าด 6.บ้านสบเมาะ
 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293821
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]