การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28044/14880
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม  2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี
         
  1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
2. บริเวณวัดคีรีวงศ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี
         
  1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
2. บริเวณวัดคีรีวงศ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี
         
  1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
2. บริเวณวัดคีรีวงศ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี
         
  1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
2. บริเวณวัดคีรีวงศ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี
         
  1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
2. บริเวณวัดคีรีวงศ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 69.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 3 สถานี
         
  1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
2. บริเวณวัดคีรีวงศ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           
3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548 กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดเบญจคีรีนคร 2. บริเวณวัดคีรีวงศ์ 3. บริเวณวัดนิคมพัฒนา
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860499
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]