การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เมืองมาย
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27517/15478
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2549
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี

 1.บริเวณห้วยอ่าง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.35 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)        
 • ผลจากการตรวจวัดสารละลายทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  270 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลจากการตรวจวัดสารแขวนลอยเท่ากับ 5.60 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  218.46 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ <0.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บริเวณก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.40 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)        
 • ผลจากการตรวจวัดสารละลายทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ 164 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลจากการตรวจวัดสารแขวนลอยเท่ากับ 9.80 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ 126.10 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ <0.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 3. บริเวณหลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 7.30 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)        
 • ผลจากการตรวจวัดสารละลายทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ 150.0 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลจากการตรวจวัดสารแขวนลอยเท่ากับ 5.20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ <0.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 130.32 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
                   แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
                   (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
                   (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยอ่าง 2.ก่อนผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม. 3.หลังผ่านจุดเชื่อมระหว่างห้วยอ่างกับน้ำแม่ต๋า 500 ม.
 โดย บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293600
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]