การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาชะงุ้ม
 อำเภอ โพธาราม
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21069/15790
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดเขาแหลม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.7dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.9dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดเขาเสด็จ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  24  ชั่วโมง  เท่ากับ 55.7dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.2dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระะดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านบ่อน้ำออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 66.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.6dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกินเดซิเบล (เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเขาแหลม 2.บริเวณวัดเขาเสด็จ 3.บริเวณบ้านบ่อน้ำออก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135372
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]