การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองตาคลี
 อำเภอ ตาคลี
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 32237/15661
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดพุทธนิมิต ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.43 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดเขาถ้ำบุญนาค ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.80 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนใต้สายพาน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.43 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.0 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนพุทธนิมิต) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.03 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548  กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดพุทธนิมิต 2.บริเวณวัดเขาถ้ำบุญนาค 3.บริเวณบ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนใต้สายพาน) 4.บริเวณบ้านโพนทอง(กลุ่มชุมชนพุทธนิมิต)
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136132
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]