การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองปากแพรก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24783/15084
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 

 

  • ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. สำนักงานโรงโม่สินกาญจน์รุ่งเรือง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.8 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
  2. บ้านเขาวังหีบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  
  3. บ้านดงกระเบา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.7 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.5 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548  กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโรงโม่สินกาญจน์รุ่งเรือง 2.บ้านเขาวังหีบ 3.บ้านดงกระเบา
 โดย บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627505
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]