การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. โคกแย้
 อำเภอ หนองแค
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33315/15978
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560

ผลการตรวจวักคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี

1.บริเวณบ้านเลขที่ 12/3 ม.10 บ้านหนองจอกใหญ่  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.055 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณบ้านเลขที่ 5 ม.11 บ้านหนองจอกใหญ่  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.45 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณบ้านเลขที่ 28 ม.12 บ้านหนองพันอ้อม  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.071 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4. บริเวณบ้านเลขที่ 38 ม.5 บ้านหนองมน  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.066 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่10(พ.ศ.2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา เล่ม112 ตอนที่52ง วันที่25 พฤษภาคม พ.ศ.2538

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเลขที่ 12/3 ม.10 บ้านหนองจอกใหญ่2. บริเวณบ้านเลขที่ 5 ม.11 บ้านหนองจอกใหญ่3. บริเวณบ้านเลขที่ 3/7 ม.12 บ้านหนองพันอ้อม4. บริเวณบ้านเลขที่ 38 ม.5 บ้านหนองมน
 โดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5525685
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]