การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาโสม
 อำเภอ ชัยบาดาล
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22477/14895
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี 

  1. บริเวณภายในเหมือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บ้านเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. โรงเรียนบ้านเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. วัดเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี 

  1. บริเวณภายในเหมือง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บ้านเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. โรงเรียนบ้านเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. วัดเขาตำบล  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณภายในเหมือง 2.บ้านเขาตำบล 3.โรงเรียนบ้านเขาตำบล 4.วัดเขาตำบล
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5569893
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]