การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลวังตะเคียน
 อำเภอ หนองมะโมง
 จังหวัด ชัยนาท
 เลขที่ประทานบัตร 24546/15984
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  

ในระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

1.บ้านวังพง(กลุ่มบ้านตรงข้ามโรงโม่หิน)ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.50 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

2.บ้านภิรมย์สุข(บ้านพักคนงาานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.80 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

3.บ้านคลองตะขาบ(กลุ่มบ้านเขาขาดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนกมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านวังพง 2.บ้านภิรมย์สุข 3.บ้านคลองตะขาบ
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136042
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]