การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลวังตะเคียน
 อำเภอ หนองมะโมง
 จังหวัด ชัยนาท
 เลขที่ประทานบัตร 24546/15984
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 วันที่ 14 ธันวาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านภิรมย์สุข (บ้านพักคนงานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00091 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00047 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00072 มิลลิเมตร

2. บริเวณบ้านคลองตะขาบ(กลุ่มบ้านเขาขาดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00065 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00205 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00059 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : *=มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณบ้านภิรมย์สุข 2. บริเวณบ้านคลองตะขาบ
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331220
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]