การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33336/16066
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
 • ตรวจวัดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  2 สถานี

  1. บ่อดักตะกอน บ1

  • น้ำแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

  2. บ่อดักตะกอน บ2

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.31 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.61 NTU (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ 44.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 420 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 243.8 mg/l  as CaCO(ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.018 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 212.59 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)

  ***มาตรฐาน  ประกาศคระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8 พ.ศ.2537

  เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  3 สถานี

  1.บ่อบาดาลสำนักงานโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.18(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.12 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 635 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ≤1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 396.7 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ≤500mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.018 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 174.37 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤200 mg/l)

  2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.30 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.11 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 730 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ ≤1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 363.6 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ≤500mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.017 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 156.29 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤200 mg/l)  

  ***มาตรฐาน:ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 •  สถานที่ตรวจวัด 1. บ่อดักตะกอน บ1 2. บ่อดักตะกอน บ2 3.บ่อบาดาลสำนักงานโครงการ 4.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม
   โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลเเตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5136052
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]