การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลพุกร่าง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27336/14671
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 18 เมษายน 2559

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณถ้ำมหาสนุก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ n/a เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00112 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.52 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ n/a เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00217  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00229 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณวัดพุกร่าง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณถ้ำวิมานจักรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

4. บริเวณวัดกัลยาณบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.40 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0106 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00676 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.94 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0285 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

  • ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณถ้ำมหาสนุก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 4.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00536 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00284  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00302 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณวัดพุกร่าง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00114 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00081  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00070 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณถ้ำวิมานจักรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.492 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00150 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0108  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.444 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00643 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

4. บริเวณวัดกัลยาณบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 3.1 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00478 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 4.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00388 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.0 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0163 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

        *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณถ้ำมหาสนุก 2.บริเวณวัดพุกร่าง 3.บริเวณถ้ำวิมานจักรี 4.บริเวณวัดกัลยาณบรรพต
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330279
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]