การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พุแค
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28617/15780
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. วัดประสิทธิ์พรชัย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.07 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. วัดบ่อโศก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.23 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านหนองตาปอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.17 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. วัดคีรีวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.60 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. วัดประสิทธิ์พรชัย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.87 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 68.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. วัดบ่อโศก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.07 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 65.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านหนองตาปอ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.33 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 65.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. วัดคีรีวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.60 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 69.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดประสิทธิ์พรชัย 2.วัดบ่อโศรก 3.บ้านหนองตาปอ 4.วัดคีรีวง
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621789
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]