การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28665/15781
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี

  1. วัดบ่อโศรก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.23 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 100.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านหนองตาปอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.17 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 97.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. วัดคีรีวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.60 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. วัดถ้ำเต่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.83 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 69.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • ในระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี

  1. วัดบ่อโศรก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.07 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 65.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านหนองตาปอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.33 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 65.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. วัดคีรีวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.70 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 69.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. วัดถ้ำเต่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.40 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 65.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

**หมายเหตุ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำนหดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดบ่อโศรก 2.บ้านหนองตาปอ 3.วัดคีรีวง 4.วัดถ้ำเต่า
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623773
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]