การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านยาง
 อำเภอ เสาไห้
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33322/15972
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน  2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.57 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. โรงเรียนบ้านสันประดู่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.37 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 75.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 3. บ้านสันประดู่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.67 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 4. บ้านหนองโพธิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.20 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 5. โรงเรียนวัดหนองถ่านเหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.23 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม  2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.77 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. โรงเรียนบ้านสันประดู่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.97 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 3. บ้านสันประดู่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.17 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 4. บ้านหนองโพธิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.43 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 5. โรงเรียนวัดหนองถ่านเหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.10 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548  กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต 2.โรงเรียนบ้านสันประดู่ 3.บ้านสันประดู่ 4.บ้านหนองโพธิ์ 5.โรงเรียนวัดหนองถ่านเหนือ
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622098
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]