การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21097/16069
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านดอยดิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.70 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านท่าล้อ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  54.87 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 85.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บ้านเขาถ้ำกุญชร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.93 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 95.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. โรงโม่หินสหศิลาภัณฑ์ราชบุรี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.97 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 95.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านดอยดิน 2.บ้านท่าล้อ 3.บ้านเขาถ้ำกุญชร 4.โรงโม่หินสหศิลาภัณฑ์ราชบุรี
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621783
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]