การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21097/16069
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 

ตรวจวัด 2 ครั้ง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน1 สถานี

1.น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.63 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.12 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 385 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า600)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 188.0 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500) 
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 144.57 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมี่ยม (Cadmium) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน1 สถานี

1.น้ำบาดาลวัดถ้ำยอดทอง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.97 (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.85 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 12.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 385 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า600)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 14.1 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500) 
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 115.50 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.052 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมี่ยม (Cadmium) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

1.บ่อรับน้ำขุมเหมือง เนื่องจากน้ำแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 2. บ่อรับน้ำขุมเหมือง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290075
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]