การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ช่องสาริกา
 อำเภอ พัฒนานิคม
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29236/16095
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. วัดนิคมเกษม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.10 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บ้านคลองตะเคียน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บ้านหนองโพธิ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.17 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  4. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.37 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดนิคมเกษม 2.ชุมชนบ้านคลองตะเคียน 3.ชุมชนบ้านหนองโพธิ์ 4.โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621788
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]