การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21087/15991
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์  2560

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านเขาพระเอก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.17 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บ้านเขากูบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.70 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. วัดทุ่งหลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.70 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. โรงโม่หินโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.37 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน  2560

เรื่องผลการตรวจคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านเขาพระเอก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.20 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บ้านเขากูบ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.90 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. วัดทุ่งหลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.63 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. โรงโม่หินโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.90 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548  กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเขาพระเอก 2.บ้านเขากูบ 3.วัดทุ่งหลวง 4.โรงโม่หินโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623158
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]