การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28497/16039
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.873 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.8  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0237 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 3.8 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0109  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 6.4 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0421 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

มายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4858270
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]