การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28497/16039
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจววัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

   1. บ่อบาดาลของโครงการ(โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว)

  • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.6(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <1 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 848 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
  • ผลจากการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด(Total Solids) เท่ากับ 850 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน) 
  • ผลจากการตรวจวัดความกระด้าง(Total Hardness) เท่ากับ 553 mg/l as CaCO3 (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)     
  • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.04 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20)  
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Total Iron) เท่ากับ <0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.0)

 หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ**มาตรฐานตามประกาศคระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ่อบาดาลของโครงการ(โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว)
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773593
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]