การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33350/16100
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  1 สถานี

1. บ่อบาดาลของโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.27 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.20 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า 5 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 416 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า600 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 433.5 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ 500 mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.023 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.5 mg/l) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 187.50 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200 mg/l)

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ่อบาดาลของโครงการ
 โดย บริษัท เอบีอีเอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570022
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]