การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32486/16060
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านเขาใหญ่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.92 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 19  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0178 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.70 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0183  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.18 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0216 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนพบว่าไม่สามารถตรวจวัดสัญญาณความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากความถี่น้อยกว่า 2 เฮิร์ตซ์ ความเร็วของอนุภาคน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัดมีค่าน้อยกว่า0มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

มายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเขาใหญ่ 2.บริเวณบ้านคุ้งเขาเขียว
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627573
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]